Accompany V1, V2, V3, V4, V5 Forms | Accompany Past Tense and Past Participle

Accompany V1, V2, V3, V4, V5 Forms | Accompany Past Tense and Past Participle

Accompany V1, V2, V3, V4, V5 Forms | Accompany Past Tense and Past Participle

Verb: Accompany

Meaning:

Accompany Verb Forms (V1, V2, V3, V4, V5):

BASE FORM PAST TENSE PAST PARTICIPLE -S/IES -ING
accompany accompanied accompanied accompanies accompanying

Example Conjugations:

Present Tense

In present tense conjugations, we typically use the verb “to accompany”. Here are some conjugations of “to accompany” in the present tense:

I + accompany
She/He + accompanies
They + accompany
We + accompany
You + accompany

Past Tense

In past tense conjugations, we typically use the verb “ate”. Here are some conjugations of “ate” in the past tense:

I + accompanied
She/He + accompanied
They + accompanied
We + accompanied
You + accompanied

Perfect Tense

In present tense conjugations, we typically use the verb “have accompanied”. Here are some conjugations of “have accompanied” in the present tense:

I + have + accompanied
She/He + has + accompanied
They + have + accompanied
We + have + accompanied
You + have + accompanied

Future Tense

In future tense conjugations, we typically use the verb “will accompany”. Here are some conjugations of “will accompany” in the future tense:

 

I + will + accompany
She/He + will + accompany
They + will + accompany
We + will + accompany
You + will + accompany

Past Perfect Tense

In past perfect tense conjugations, we typically use the verb “had accompanied”. Here are some conjugations of “had accompanied” in the past perfect tense:

I + had + accompanied
She/He + had + accompanied
They + had + accompanied
We + had + accompanied
You + had + accompanied

Future Perfect Tense

In future perfect tense conjugations, we typically use the verb “will have accompanied”. Here are some conjugations of “will have accompanied” in the future perfect tense:

I + will have + accompanied
She/He + will have + accompanied
They + will have + accompanied
We + will have + accompanied
You + will have + accompanied

Present – Conditional

In present conditional tense conjugations, we typically use the verb “would accompany”. Here are some conjugations of “would accompany” in the present conditional tense:

I + would + accompany
She/He + would + accompany
They + would + accompany
We + would + accompany
You + would + accompany

Perfect – Conditional

In perfect conditional tense conjugations, we typically use the verb “would have accompanied”. Here are some conjugations of “would have accompanied” in the perfect conditional tense:

I + would have + accompanied
She/He + would have + accompanied
They + would have + accompanied
We + would have + accompanied
You + would have + accompanied

 

List of Common Verb Forms:

Base Form V2 V3
bray brayed brayed
swing swung swung
collapse collapsed collapsed
thrust thrust thrust
endanger endangered endangered
begin began begun
satisfy satisfied satisfied

 

accept accepted accepted
hurry hurried hurried
endorse endorsed endorsed
come came come
type typed typed
box boxed boxed
scald scalded scalded
address addressed addressed

 

purify purified Purified
adjust adjusted adjusted
push pushed pushed
detach detached detached
win won won
clean cleaned cleaned
throw threw thrown
collect collected collected
thump thumped thumped
ache ached ached

 

imbibe imbibed Imbibed
behold beheld beheld
scab scabbed scabbed
ask asked asked
sabotage sabotaged sabotaged
conquer conquered conquered
wander wandered wandered
absorb absorbed absorbed
hurl hurled hurled
accompany accompanied accompanied

 

identify identified Identified
develop developed developed
worship worshipped worshipped
comment commented commented
vomit vomited vomited
correspond corresponded corresponded
want wanted wanted
corrode corroded corroded
wet wet wet
achieve achieved achieved
punish punished punished
argue argued argued
put put put
encroach encroached encroached
die died died
arise arose arisen

 

qualify qualified Qualified
behave behaved behaved
savor savored savored
detect detected detected
wind wound wound
course coursed coursed
whip whipped whipped
arrest arrested arrested
rush rushed rushed
calculate calculated calculated
thrive throve thriven
hide hid hidden
destroy destroyed destroyed